Your search results

Visjon og verdier

Visjon og verdier er selskapets overordnede retningslinjer. Visjonen skal beskrive selskapets grunnleggende formål og langsiktige mål. Selskapets verdier skal beskriver selskapets og ansattes grunnholdninger ved valgsituasjoner knyttet til blant annet strategi, kundemøte og daglig drift.

Samfunnsansvar

Selskapets samfunnsansvar/ CSR skal beskrive hvordan selskapet ivaretar behovene til dagens kunder på en forsvarlig måte, endringsbehovet for å møte morgendagens marked, samt interne og eksterne engasjementer som følger opp selskapets verdier og tydeliggjør selskapets sosiale profil.

Etablering og oppkjøp

Ekspansjon til nye geografiske markeder eller forretningsområder kan gjennomføres med etablering eller oppkjøp av eksisterende virksomheter. Ekspansjon skal baseres på reelle markedsmuligheter og alternativvurderinger, samt vilje til å skape nødvendige forretningsmessige betingelser

Restrukturering

Prosessen starter med å anerkjenne en akutt situasjon der dagens strategi gir vedvarende lave driftsmarginer eller svakere likviditet. Som del av en restrukturering revurderes alle forretningsområder og strategier, samt nødvendig vilje og evne til rask omstilling av selskapet må etableres.

Salg og spin-off

Konsernet tilfører merverdi gjennom å være beste aktive eier av et forretningsområde. For andre forretningsområder skal ny eierkompetanse og/eller større kapitaltilgang sikres gjennom å foreta et salg av virksomheten, eller som spin-off hvor selskapet får egne forretningsmål og ledelse.

Allianser og JV

Konsernet kan benytte allianser eller joint venture for å sikre nødvendig markedskraft eller kapital til å kunne gjennomføre strategier både ovenfor kunder og leverandører. Både allianser og joint venture innebærer tap av kontroll, og må bygge på grundig strategiske vurderinger.

Kan tilføre selskapet toppledererfaring innen alle områder og faser i selskapets utvikling. Evner å realitetsorientere ledergruppe og ansatte, samt mobilisere for raske omstillingsprosesser. Vil for handelsselskap, samt for selskap innen verdikjeden til bygg & anlegg, kunne tilføre betydelig bransjekunnskap. Anser godt og tett samarbeider med eiere og styre som en forutsetning for å kunne skape verdier for selskapet.

Markedsanalyser

Markedsanalyse er forutsetning for å forstå selskapets potensial og utforme effektive strategier. Markedsanalyser bør normalt omfatte en kartlegging av attraktive kunder/ kundesegmenter, kundepreferanser samt konkurransebildet (eksisterende og potensielle konkurrenter). 

Scenarioutvikling

Fremtidens marked kan utvikle seg i flere retninger. Ved scenarioutvikling kartlegges potensielle utviklingsretninger for selskapets sentrale drivere, og sammenstilles i fremtidsalternativer for både markedet og selskapet. Scenarier er en forutsetning for å skape robuste strategier.

Strategiutvikling

Strategi er selskapets valg for å realisere visjonen, og tydeliggjør hvor og hvordan selskapet skal konkurrere. Strategi utarbeides på flere nivåer, herunder valg av forretningsområder (konsern), realisering av forretningsområde (selskap), samt gjennomføring i funksjonsområde (avdeling). 

Konseptutvikling

Konseptutvikling er å utvikle en helhetlig, kreativ og konkret løsning på et behov. Konseptuell tilnærming sikrer at løsningen er verdiskapende, forankring i strategien og praktisk gjennomførbar. Konseptutvikling er en aktuell arbeidsform for alle funksjonsområder i selskapet.

Innovasjon

Selskapets forretningsidé er en innovasjon, men utvikling i kundenes behov og konkurransesituasjonen krever at selskapet har prosesser for å opprettholde innovasjonstakten. Men innovasjon er mer enn produktinnovasjon, og utvikling må etterstrebes i alle deler av selskapet. 

Kjedeetablering

Kjedeetablering er en konsekvens av behov for lokal tilstedeværelse. Valg av eierskapsform (avdeling vs franchise) og styringsmodell (sentral styring vs lokalt kremmerskap) er noen av en rekke sentrale føringer for inntjeningsmodell, kjedeinnhold samt oppbygging av kjededrift.

Kan tilføre styre som styreleder/styremedlem kompetanse i forretningsutvikling, styredrift samt bransjekunnskap. Erfaring som styreleder i Virke byggevare, Braathen Landskapsentreprenør AS, Osloveien Næringssenter AS, Vågvann Panorama AS, styremedlem i Heidenreich AS, Bygg Reis Deg AS,  Byggtjeneste AS,  Gjøco AS, Aaltvedt Betong AS, RBI Group AS, K. Torstvedt AS, Finja Norge AS, Bohus AS. Takringen AS samt som medlem i Rådet for Norges Varemesse. Har i tillegg erfaring som styreleder/ styremedlem i en rekke byggevareforretninger og selskaper i bygge sektoren.

Kundelojalitet

Lønnsom omsetningsvekst forutsetter økt kundelojalitet. Lojale kunder har større snitthandel og er mer rasjonelle å håndtere. Ettersom lojalitet er et resultat av kundetilfredshet over tid, må en satsning på lojalitetsprogram kombineres med forbedringer i kundetilbud og kundemøte. 

Merkevarebygging

Merkevarebygging er å skape en relasjon til kunden. Først gjennom kjennskap til navn og egenskaper, og deretter gjennom preferanse og tillit til produktet. En sentral del av merkevarebygging er markedskommunikasjonen i tradisjonelle og sosiale kanaler, samt levere på merkevareløftet.

Omnikanalstrategi

Multikanal er at hver salgskanal (butikk, nett, mobil mv) har et unikt vare- og tjenestetilbud. Utviklingen mot omnikanal handler om å gi en sømløs kundeprosess uavhengig av kundens kanalvalg, og samt hvor kunden skal få det samme vare- og tjenestetilbudet i samtlige kanaler. 

Pris- og produktstrategi

Prisprofilen er et sentralt strategisk valg som skal sette føringer for vare- og tjenestetilbudet, og videre leverandørvalg. Sortimentsbredden er profilskapende, men er i større grad en løpende lønnsomhetsvurdering. Stadig viktigere i handel er å ha en tydelig strategi for egne merkarer.

Salgskampanjer

Utviklingen innen handel går mot at kundene til enhver tid skal kunne gjøre en god handel. Kampanjer blir en kontinuerlig prosess og tilstand i butikk. Med økende del av salget i kampanjer må kampanjeprosessen styrke fokuset på lønnsomhet og god kampanjegjennomføring i butikk.

Salgsstyring

Få ting har større betydning for omsetningen og resultatet enn et dyktig selgerkorps. Salgstrening er en forutsetning for å sikre at selgere har fokus på kundedialog og problemløsning. Salgsstyring er ledelsesprosessen som skal sikre at salgstreningen tas i bruk i hvert enkelt kundemøte.

Kan tilføre styre og selskapet toppledererfaring både i forhold til problemforståelse, beslutningsprosess og større gjennomføringsprosjekter. Som rådgiver vil vi kunne skape verdier gjennom å utvikle konsernstruktur, strategi & vekst, salg & service, operasjon og organisering. Alle rådgivningsoppdrag gjennomføres etter en strukturert prosess som sikrer at leveransene blir som forventet på omfang, kvalitet, tid og kost.

Lokalisering

Det er knapphet på gode næringseiendommer. Selskapet må derfor kunne respondere på nye mulighet ved å ha en klar prioritering av markeder, krav til egenskaper til tomt og lokaler, samt kalkulerte kostnadsrammer. Like viktig er å ha en god prosess for de første årene etter etablering.

Effektivisering

Effektivisering er et kontinuerlig behov, og må gjøres til en del av selskapets kultur. Det kan gjøres ved å utvikle dagens ledelsesprosesser, eller ved innføring av en helhetlig LEAN metodologi. Uavhengig av tilnærming er fellesnevneren etablering av involvering, måling og rapportering.

Kostnadskutt

Selskapet må kunne gjennomføre større kostnadskutt ved svikt i lønnsomheten eller økte krav til lønnsomhet. Det innebærer forhandlinger med driftsleverandører, samt reduksjon av interne kostnader. Nedbemanningsprosesser må sikre at kundeopplevelsen og nøkkelpersonell ivaretas.

Innkjøpsforbedringer

Selskapet har gjerne utviklet et godt samarbeid over lang tid med leverandørene, og forventninger til prisnivå og kvalitet er etablert. For å skape vesentlige innkjøpsforbedringer må alternative løsninger etableres, ambisjonsnivået økes, samt sikre en mer effektiv bruk av avtalene i drift.

Optimal distribusjon

Distribusjon må sees samlet for hele verdikjeden fra leveranser fra produsenter i inn- og utland, med sentral, regional og lokalt lagerhold, og med utkjøring til forbruker og næringskunder. Ved strategivalg må logistikkostnader balansere med behov for økt kontroll og inntjeningsmodeller.

Økonomistyring

Pålitelige regnskapstall, myndighetsoverholdelse og gode styringsverktøy er selve grunnlaget for forsvarlig drift. Selv om samarbeid med revisor sikrer at lovpålagte krav ivaretas, må selskapet selv sikre nødvendig utvikling av rasjonelle økonomiprosesser og relevant styringsinformasjonen.

Organisasjonsdesign

For å realisere selskapets målsetninger må selskapet etablere tydelig ansvars- og oppgavefordeling som understøtter valgt strategisk retning. Organisasjonsdesign er ikke et belønningssystem for lang og tro tjeneste. Det er et virkemiddel som må brukes aktivt når situasjonen endrer seg.

Endringsledelse

Ledelsesteknikker i løpende drift må suppleres når selskapet skal gjennom betydelige omstillinger, er i en fase med sterk ekspansjon eller må gjennomføre store prosjekter. Selskapet må etablere nye og midlertidige prosesser for utvikling, involvering, kommunikasjon og implementering. Dette er svært arbeidskrevende for både toppledelsen og ansatte, og selskapets endringskapasitet og endringsslitasje må følges tett i perioden.

Mål- og resultatsikring

Selskapets langsiktige målsetninger forankres normalt med den enkelte ansatte gjennom budsjetter/prognoser, utviklingsplaner og medarbeidersamtaler. Tilsvarende kreves en fast struktur for resultatsikring gjennom coaching, salgsstyring, månedsrapporter og årsregnskap.

Insentiver og belønning

Belønningssystemer er svært vanlig innen ledelse, salg og produksjon, og brukes med forventning om at ansatte motiveres til å yte mer. Samtidig er det behov for å kvalitetssikre at belønningssystemet faktisk skaper merverdi for selskapet, og ikke kommer i konflikt med selskapets verdier.

Compare Listings